ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥ

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਔਰਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲੋਂ
ਔਰਤ ਡਰਦੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ
ਪਿਤਾ, ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲੋਂ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਸ਼
ਕਿ ਔਰਤ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲੋਂ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ
ਛਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਤਾ
ਬਾਹਵਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈ
ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ
ਢਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਤੀ
ਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰਤ
ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ
ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰਤ !

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

Comment here