ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਘੜਮੱਸ

ਸੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਪਟ ਜੀ ਹੌਲ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸੁਤਿਆਂ ਸੁਤਿਆਂ…

‘ਬੂ ਵੇ’ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਆ,’ ਵੇ ਉਠ ਵੇ । ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਵੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ.ਐਮ. ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸੁਤਿਆਂ ਸੁਤਿਆਂ। ਵੇ ਕ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਪੇਟੀ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ

ਸੱਥ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਦਨ ਸਿਉਂ ਨੇ ਸੱਥ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਬਾਬੇ ਪਾਖਰ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕਿਉਂ ਬਈ ਪਾਖਰ ਸਿਆਂ! ਤੂੰ ਸੀਗ੍ਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਓੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨੇ ਰਾਠ ਦੇ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਮੀਟਰ ਬੁੜੇ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਦੇ

‘ਬੂ ਵੇ’ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਆ,’ ਵੇ ਉਠ ਵੇ। ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਵੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ.ਐਮ. ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸੁਤਿਆਂ ਸੁਤਿਆਂ। ਵੇ ਕੁ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਟਾਂਵੇ ਟਾਂਵੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਦੋ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬੂਟ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਂ?” ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬੂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਬਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਾਂ।” ‘‘ਸੱਚੀਂ!” ਖੱਬੇ ਪੈਰ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ

ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ਼-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀ। ‘‘ਓਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਜਿ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ : ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ

ਡਾ. ਮਨਰਾਹੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਮੋਟ

Read More

ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ…ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਜਾਊ

ਮੈਂ ਘੋੜੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾa ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕੀੜੀਆਂ ਹੀ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ

Read More