ਐਸਾ ਭੀ ਹੋਤਾ ਹੈ… ਨਵਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼?

ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ..। ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨ

Read More