ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥਗੁਸਤਾਖੀਆਂ

ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏਂ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ

ਹਾਸ ਕਾਵਿ-ਵਿਅੰਗ

ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਚਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ,
ਦੂਜਾ ਪੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਢਹਿੰਦਾ,
ਤੀਜਾ ਵਿਚ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦਾ,
ਚੌਥਾ ਖਾਵੇ ਮਾਵਾ,
ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏਂ,
ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ ।

ਲੇਫ਼ ਦਾ ਪੁੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ,
ਰੂੰ ਤਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜਿਆ,
ਉਤੇ ਸਰਹਾਣੇ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ,
ਟੁਟਿਆ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ,
ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏਂ,
ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ ।

ਨੂੰਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ,
ਥਥਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਸਿਆਣੀ,
ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੀ ਅਖੀਉਂ ਕਾਣੀ,
ਲੈ ਆਈਂ ਏਂ ਮੁਕਲਾਵਾ,
ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏਂ,
ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ ।

-ਰੰਗੀਲਾ ਭਾਈਆ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ

Comment here